ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van A.J. van Riel Rotterdam B.V. (hierna te noemen “van Riel Online Services”), een onderneming met adres Waalhaven N.z. 91, Rotterdam. van Riel Online Services is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24152513.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de navolgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden als hierna vermeld.
Bedrijf: de wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
BW: het Burgerlijk Wetboek.
Consument: de wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
Opdracht: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die van Riel Online Services voor of ten behoeve van de Wederpartij verricht.
Dienstverlening op afstand: een overeenkomst die tussen van Riel Online Services en de Wederpartij wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst
uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die van Riel Online Services voor of ten behoeve van de Wederpartij verricht.
Dienstverlening op afstand: een overeenkomst die tussen van Riel Online Services en de Wederpartij wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst
uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Koop op afstand: een overeenkomst die tussen van Riel Online Services en de Wederpartij wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend
of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen van Riel Online Services en de Wederpartij.
Product: Alle zaken die onderwerp zijn van een Overeenkomst.
Wederpartij: de partij die deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van een Opdracht. De Wederpartij kan zowel een Bedrijf als een Consument zijn.

Tenzij de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen, geldt bij de interpretatie van de Algemene Voorwaarden dat het enkelvoud wordt geacht mede het meervoud te omvatten en vice versa en een verwijzing naar een mannelijke vorm wordt mede geacht
te omvatten een verwijzing naar een vrouwelijke vorm en vice versa

Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen van Riel Online Services en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met van Riel Online Services, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen.

Offertes en/of aanbiedingen

 1. Alle offertes en/of aanbiedingen waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod en kan steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Aanbiedingen/offertes kunnen door van Riel
  Online Services tevens binnen zeven dagen na ontvangst van aanvaarding schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.
 2. Alle offertes en/of aanbiedingen van van Riel Online Services zijn twee weken geldig, tenzij anders vermeld.
 3. van Riel Online Services kan niet aan zijn offertes en/of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij op basis van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte en/of
  aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte en/of aanbieding opgenomen aanbod dan is van Riel Online Services daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding
  tot stand, tenzij van Riel Online Services anders aangeeft.

Totstandkoming overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte en/of aanbieding van van Riel Online Services.
 2. Offertes en/of aanbiedingen kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard (daaronder ook begrepen langs elektronische weg). van Riel Online Services is niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren alsof deze schriftelijk zou zijn
  gedaan.
 3. Op het moment dat van Riel Online Services van de Wederpartij een opdrachtbevestiging ontvangt, komt een Overeenkomst tussen partijen tot stand, dan wel op het moment dat van Riel Online Services feitelijk begint met de uitvoering.
 4. De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan

Uitvoering overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt door van Riel Online Services naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitgevoerd. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. van Riel Online Services bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Opdracht wordt uitgevoegd. van Riel Online Services is gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. van Riel Online Services is gerechtigd de Overeenkomst in fasen uit te voeren. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft van Riel Online Services het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien en zolang deze
  factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is van Riel Online Services niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

Wijzigingen en meerwerk

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen stelt van Riel Online Services de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
  Partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot wijziging van de Overeenkomst.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd/aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. van Riel Online Services zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk inlichten.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, licht van Riel Online Services de Wederpartij hierover van te voren in.
 4. Indien een vast tarief of vaste prijs is overeengekomen, zal van Riel Online Services daarbij aangeven in hoeverre de wijziging/aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op het tarief/de prijs. Hierbij zal van Riel Online Services proberen te
  trachten – voorzover mogelijk – vooraf een prijsopgave doen.
 5. van Riel Online Services zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging/aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan van Riel Online Services kunnen worden toegerekend.
 6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen partijen zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

Verplichtingen Wederpartij

 1. De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, instructies, materialen en/of apparatuur waarvan van Riel Online Services aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk
  zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn. Tevens dient de Wederpartij van Riel Online Services toegang en alle bevoegdheden en autorisaties te verlenen die nodig zijn om de Opdracht naar behoren uit te voeren.
 2. De Wederpartij is verantwoordelijk voor (het gebruik van) het apparatuur en programmatuur in zijn organisatie, alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.
 3. Indien is overeengekomen dat de Wederpartij programmatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
 4. van Riel Online Services is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat van Riel Online Services is uit gegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor van
  Riel Online Services kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien de door de Wederpartij verstrekte materialen zijn beschermd door het intellectuele eigendom, garandeert de Wederpartij hij beschikt over de vereiste licenties.
 6. De Wederpartij dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor van Riel Online Services onmogelijk maakt de Opdracht naar behoren uit te voeren.
 7. Indien door van Riel Online Services of door van Riel Online Services ingeschakelde derden in het kader van de Opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Wederpartij of een door de Wederpartij aangewezen locatie, draagt de Wederpartij
  kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 8. Indien de Wederpartij niet aan zijn verplichtingen, zoals opgenomen in dit artikel, heeft voldaan, heeft van Riel Online Services het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens
  de gebruikelijke prijs of tarieven aan de Wederpartij in rekening te brengen.

Installatie apparatuur

 1. Indien overeengekomen, zal van Riel Online Services de apparatuur installeren of laten installeren.
 2. In alle gevallen zal de Wederpartij vóór aflevering van de apparatuur een passende installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals bekabeling en telecommunicatiefaciliteiten, ter beschikking stellen. van Riel Online Services zal desgewenst
  omtrent de aanleg van deze faciliteiten aan de Wederpartij een offerte uitbrengen.
 3. De Wederpartij zal van Riel Online Services voor de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden toegang verlenen tot de plaats van installatie.

Testen en controle

 1. Het testen en controleren van het Product is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van van Riel Online Services en de Wederpartij. Na het testen, de controle en de goedkeuring van de Wederpartij wordt het Product opgeleverd.
 2. De Wederpartij dient het Product op het moment van aflevering te controleren en feedback te geven. Het aantal feedback rondes dat bij de prijs of het tarief is inbegrepen, is twee rondes. Hiervoor zullen geen extra kosten voor in rekening worden gebracht.
 3. Indien de Wederpartij hierna nog feedback verschaft, wordt dit aangemerkt als meerwerk.

Hostingprovider

 1. van Riel Online Services heeft geen eigen hosting tot beschikking. van Riel Online Services schakelt voor de hosting een derde-partij in. van Riel Online Services fungeert hier in de hoedanigheid als reseller.
 2. Garantie ten aanzien van de hosting wordt verstrekt door de hostingsprovider. van Riel Online Services verstrekt ten aanzien van de hosting geen garantie.
 3. van Riel Online Services is in geen geval aansprakelijk en verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de door van Riel Online Services ingeschakelde derden.
 4. van Riel Online Services is nooit aansprakelijk voor schade ontstaan door uitval, storingen, buitenwerkingstelling, verlies van gegevens bij de hostingsprovider en derden die door van Riel Online Services ingeschakeld zijn ongeacht de oorzaak.

Dataverkeer

Indien de Wederpartij over het dataverkeer limiet gaat, heeft van Riel Online Services het recht om hiervoor een bedrag in rekening te brengen.

Inhoud

 1. van Riel Online Services is niet verantwoordelijk voor de inhoud en informatie van de website, applicatie of ander materiaal en/of accounts van de Wederpartij.
 2. van Riel Online Services heeft het recht de website, applicatie of ander materiaal en/of accounts op non-actief te zetten en/of te verwijderen indien de inhoud:
  1. een gewelddadig karakter heeft of verwijst naar een locatie met een gewelddadige inhoud;
  2. discrimineert;
  3. illegale activiteiten aanspoort, uitvoert, bevordert of aanprijst;
  4. in strijd is met wetgeving;
  5. gehackt is of wordt gehackt.
 3. van Riel Online Services is nooit aansprakelijk voor de schade doordat de website, applicatie of ander materiaal en/of accounts van de Wederpartij onrechtmatige inhoud bevatte, tenzij van Riel Online Services op de hoogte van was deze inhoud.

Malware en/of virussen

 1. De Wederpartij plaatst geen malware en/of virussen op zijn website, applicatie of ander materiaal en/of accounts welke schade kunnen toebrengen.
 2. Indien de Wederpartij malware en/of virussen op zijn of haar website, applicatie of ander materiaal en/of accounts heeft geplaatst, wordt de malware en/of virus per direct verwijderd.
 3. Indien het herhaaldelijk voorkomt dat de Wederpartij met opzet malware en/of virussen op zijn of haar website, applicatie of ander materiaal en/of accounts plaatst, heeft van Riel Online Services het recht de Overeenkomst te beëindigen en de hetgeen
  met de malware en/of virus buiten werking te stellen.

Domeinnaamregistratie

 1. Op de aanvraag en gebruik van de domeinnaam van de Wederpartij zijn de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties van toepassing. De registrerende instanties zijn verantwoordelijk ten aanzien van de aanvraag van de
  domeinnaam. van Riel Online Services is niet verantwoordelijk voor het honoreren van de aanvraag van de domeinnaam.
 2. De domeinregistratie geschiedt op de naam en ter verantwoordelijkheid van de Wederpartij.
 3. De domeinregistratie geschiedt per kalenderjaar en kan niet gewijzigd worden. Het wijzigen van de domeinregistratie geldt als een nieuwe domeinregistratie.
 4. van Riel Online Services is nooit aansprakelijk en verantwoordelijk voor de schade die voortvloeit uit de inhoud en het gebruik van het domein en de domeinnaam.

Risico-overgang

 1. De Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de Producten aan de Wederpartij als Consument voor rekening en risico van van Riel Online Services.
 2. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij als Consument over op het moment waarop Producten in de macht van de Wederpartij of een door de Wederpartij aan
  te wijzen derde worden gebracht.
 3. De Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de Producten aan de Wederpartij als Bedrijf voor rekening en risico van van Riel Online Services.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij als Bedrijf over op het moment waarop Producten aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde
  ter beschikking staan.

Prijzen

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door van Riel Online Services aangegeven prijzen en tarieven altijd exclusief BTW.
 2. De prijzen en tarieven zijn inclusief verzend-, reis-, verblijf- en andere onkosten, tenzij anders overeengekomen.
 3. Indien niet uitdrukkelijk een tarief is overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke tarieven van van Riel Online Services.
 4. Van alle bijkomende kosten zal van Riel Online Services tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de Wederpartij door kunnen worden berekend.
 5. Indien van Riel Online Services bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs of vast tarief overeenkomt, is van Riel Online Services gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud
  is gegeven.
 6. In het geval van Riel Online Services voornemens is de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 7. Indien de verhoging van de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
  1. de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op van Riel Online Services rustende verplichting ingevolge de wet;
  2. de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, belastingen, productiekosten, valutawisselkoersen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
  3. van Riel Online Services alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren; of
  4. bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

Betaling

 1. Betaling geschiedt door middel van overmaking op een door van Riel Online Services aangewezen bankrekening, tenzij anders overeengekomen.
 2. van Riel Online Services zal voor het door de Wederpartij verschuldigde bedragen een factuur sturen. De betalingstermijn van elke factuur is 14 dagen dagen na de datum van de betreffende factuur, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen.
 3. Facturatie vindt wekelijks plaats, tenzij anders overeengekomen.
 4. Hosting dient te allen tijde vooraf te worden betaald voor een periode van een jaar.
 5. De factuur voor domeinnaamregistratie dient te worden voldaan alvorens de domeinnaamregistratie.
 6. van Riel Online Services en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, dient de Wederpartij te betalen volgens de termijnen
  en de percentages zoals neergelegd in de Overeenkomst.
 7. Tenzij anders overeengekomen, dient er een aanbetaling gedaan te worden van 40% op de totale kosten na de eerste opzet van de website. De website komt in beginsel op een tijdelijke plaats op het internet te staan. Na het gereedkomen van de website
  wordt het restant bedrag gefactureerd. Na ontvangst van het bedrag wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst.
 8. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.
 9. De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. 10. In geval van niet of niet-tijdige betaling, is de Wederpartij zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim.
  De Wederpartij is alsdan met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd werd, de wettelijke (handels)rente verschuldigd tot de dag der algehele voldoening, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend over een gehele maand.
 10. Een door de Wederpartij gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en tenslotte op opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de Wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op
  latere facturen.
 11. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
 12. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft van Riel Online Services, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van €100 voor
  iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
 13. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft van Riel Online Services, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding, zoals bepaalt in het Besluit vergoeding
  voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.
 14. Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft van Riel Online Services pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat van Riel Online Services de Wederpartij na het intreden van het verzuim
  een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.
 15. In geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie, algeheel beslag op vermogensbestanddelen, overlijden of curatele zijn de vorderingen van van Riel Online Services en de verplichtingen van de Wederpartij jegens van Riel Online Services
  onmiddellijk opeisbaar.
 16. Eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen tevens voor rekening van de Wederpartij.

Koop op afstand

 1. Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument.
 2. Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen dertig dagen te geschieden.
 3. Ingeval van Koop op afstand heeft van Riel Online Services het recht de Wederpartij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.
 4. Ingeval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na de ontvangst van de door de van Riel Online Services geleverde Producten, zonder opgave van redenen, te herroepen.
 5. In geval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst na dertig kalenderdagen te herroepen, indien van Riel Online Services het Product niet binnen dertig kalenderdagen heeft geleverd, tenzij partijen een afwijkende leveringstermijn
  zijn overeengekomen.
 6. Indien van Riel Online Services niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende drie maanden na de ontvangst van de door van Riel Online Services
  geleverde Producten of na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien van Riel Online Services in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die
  plicht, de termijn van veertien kalenderdagen te lopen.
 7. De Wederpartij kan de Overeenkomst herroepen via het de door de van Riel Online Services geplaatst standaardformulier op de website voor herroeping of op een door de Wederpartij eigen gekozen wijze.
 8. Indien de Wederpartij de geleverde Producten terugzendt, dient de Wederpartij de Producten in een deugdelijke verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat, te retourneren. De verzendkosten van het terugzenden komen voor risico en
  rekening van de Wederpartij.
 9. Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is de Wederpartij verplicht de Producten binnen 14 kalenderdagen terug te zenden, omdat de Wederpartij van Riel Online Services heeft medegedeeld dat hij de Overeenkomst herroept.
  10. Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, stort van Riel Online Services uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten
  terug.
 10. Indien de Producten niet leverbaar zijn, stelt van Riel Online Services de Wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort van Riel Online Services uiterlijk binnen veertien kalenderdagen het aanbetaalde bedrag terug. Indien van Riel Online
  Services en de Wederpartij overeenkomen dat een Product van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan komen de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van van Riel Online Services. Het voorgaande is alleen van toepassing
  indien de Wederpartij gebruikt maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd.
 11. Het voorgaande in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:
  1. onroerende goederen;
  2. financiële diensten;
  3. diensten betreffende logies, vervoer, horecabedrijf;
  4. diensten die verrichten worden op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  5. kranten en tijdschriften, waaronder ook nieuwsbrieven en snelle berichtgevingen;
  6. producten en/of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop van Riel Online Services geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;
  7. verzegelde producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;
  8. hygiënische producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;
  9. producten en/of diensten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;
  10. producten en/of diensten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;
  11. producten en/of diensten die snel kunnen bederven of verouderen;
  12. producten en/of diensten van persoonlijke aard;
  13. producten en/of diensten op maat gemaakt.

Dienstverlening op afstand

 1. Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument.
 2. Ingeval van Dienstverlening op afstand heeft van Riel Online Services het recht de Wederpartij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.
 3. Ingeval van Dienstverlening op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen, te herroepen.
 4. De Wederpartij kan de Overeenkomst herroepen via het de door de van Riel Online Services geplaatst standaardformulier op de website voor herroeping of op een door de Wederpartij eigen gekozen wijze.
 5. Het herroepingsrecht vervalt op het moment dat de Dienst volledig is verricht. Daarnaast vervalt het herroepingsrecht indien van Riel Online Services met de uitvoering van de Dienst is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande instemming van de Wederpartij
  en indien de Wederpartij heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra van Riel Online Services de Dienst volledig heeft verricht.
 6. Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, stort van Riel Online Services uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.
 7. Het voorgaande in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:
  1. onroerende goederen;
  2. financiële diensten;
  3. diensten betreffende logies, vervoer, horecabedrijf;
  4. diensten die verrichten worden op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  5. kranten en tijdschriften, waaronder ook nieuwsbrieven en snelle berichtgevingen;
  6. producten en/of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop van Riel Online Services geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;
  7. verzegelde producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;
  8. hygiënische producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;
  9. producten en/of diensten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;
  10. producten en/of diensten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;
  11. producten en/of diensten die snel kunnen bederven of verouderen;
  12. producten en/of diensten van persoonlijke aard;
  13. producten en/of diensten op maat gemaakt.

Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van de door van Riel Online Services aan de Wederpartij geleverde Producten gaat pas op de Wederpartij over als deze alles deugdelijk is nagekomen en heeft voldaan hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd.
 2. Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente (ook van eerdere en latere leveringen), alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.
 3. Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens, indien de Wederpartij handelt als Bedrijf,
  binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Reclames

 1. De Wederpartij dient het geleverde Product op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na aflevering, te onderzoeken of het geleverde Product aan de Overeenkomst beantwoord, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale
  handelsverkeer gelden.
 2. De Wederpartij dient de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na uitvoering, te onderzoeken of de geleverde Dienst aan de Overeenkomst beantwoord.
 3. Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 7 dagen na levering van het Product schriftelijk aan van Riel Online Services gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan
  wel onredelijk bezwarend is.
 4. Klachten behoren binnen 7 dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan van Riel Online Services gemeld te worden.
 5. Niet-zichtbare gebreken en tekorten bij een Product behoren binnen 7 dagen na ontdekking ervan aan van Riel Online Services gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan
  wel onredelijk bezwarend is.
 6. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product en/of Dienst of uit omstandigheden van
  het geval een ruimere termijn voortvloeit.

Garanties

 1. van Riel Online Services garandeert dat de geleverde Producten beantwoorden aan de Overeenkomst. van Riel Online Services garandeert tevens dat de geleverde Producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld
  kunnen worden en dat de Producten die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.
 2. van Riel Online Services garandeert dat de verrichte Diensten beantwoorden aan de Overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
 3. De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland.
 4. Indien het geleverde Product door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.
 5. Indien het geleverde Product en/of de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal van Riel Online Services nadat de Wederpartij hiervan melding heeft gemaakt, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstel.
 6. Indien de garantietermijn is verlopen, zijn alle kosten voor herstel of vervanging (daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten) voor rekening van de Wederpartij.
 7. Iedere vorm van garantie komt te vervallen, indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin
  staat van Riel Online Services in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
 8. De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar van Riel Online Services geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

Leveringstermijn

 1. Indien voor de levering een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nooit te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
 2. van Riel Online Services is niet aansprakelijk in het geval van voor de Wederpartij schadelijke gevolgen wegens overschrijding van leveringstermijnen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van van Riel Online Services.
 3. Indien van Riel Online Services gegevens, materialen of instructies nodig heeft van de Wederpartij die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de levertijd aan nadat de Wederpartij deze aan van Riel Online Services heeft verstrekt.
 4. Voor de overeengekomen leveringstermijnen geldt niet dat van Riel Online Services na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is. Hiervoor is telkens een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij van Riel Online Services een
  termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen.
 5. Een ingebrekestelling is niet vereist indien de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat van Riel Online Services zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Indien van Riel Online Services binnen deze termijn
  niet alsnog levert, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst te ontbinden conform artikel 265 Boek 6 van het BW.

Onderhoud

 1. Na de oplevering en acceptatie door de Wederpartij, kan de Wederpartij een onderhouds- en/of hostingsovereenkomst afsluiten. van Riel Online Services zal hiervoor aparte prijzen en/of tarieven hanteren.
 2. Zowel de Wederpartij als van Riel Online Services hebben het recht de onderhouds- en/of hostingsovereenkomst op te zeggen. De onderhouds- en/of hostingsovereenkomst is jaarlijks opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden en dient
  schriftelijk te geschieden.
 3. De kosten in verband met een dergelijke overeenkomst dienen steeds voor één jaar vooruit betaald te worden.

Overmacht en onvoorziene omstandigheden

 1. Een tekortkoming kan niet aan van Riel Online Services of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
  In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 2. In de Algemene Voorwaarden wordt onder overmacht verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop van Riel Online Services geen invloed kan uitoefenen
  en waardoor van Riel Online Services niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Onder overmacht van van Riel Online Services wordt in ieder geval verstaan:
  1. stakingen;
  2. storingen in het verkeer;
  3. overheidsmaatregelen die van Riel Online Services verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen;
  4. relletjes, oproer, oorlog; e. verkeersbelemmeringen;
  5. gebrek aan arbeidskrachten;
  6. extreme weersomstandigheden;
  7. brand;
  8. in-, uit- en/of doorvoerverboden; en/of
  9. elke omstandigheid waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door van Riel Online Services in redelijkheid niet door de Wederpartij mag worden verlangd.

Beëindiging overeenkomst

 1. Partijen kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de Overeenkomst beëindigen.
 2. Partijen kunnen de Overeenkomst schriftelijk tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van 2 weken
 3. Partijen kunnen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen, in geval van:
  1. aanvraag door of verlening van surseance van betaling aan de andere partij;
  2. aanvraag van faillissement door of faillietverklaring van de andere partij;
  3. liquidatie van de andere partij of niet tijdelijke stopzetting van de onderneming van de andere partij; of
  4. onderbewindstelling, curatele of schuldsanering in de zin van de Wet schuldsanering natuurlijke personen van de andere partij.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van van Riel Online Services op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien van Riel Online Services de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en
  Overeenkomst. van Riel Online Services behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Aansprakelijkheid

 1. van Riel Online Services is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van van Riel Online Services, en niet voor meer dan het bedrag dat de verzekeraar aan van Riel Online Services uitkeert of tot maximaal
  de hoogte van het factuurbedrag of een bedrag van €1000, indien het factuurbedrag hoger dan € 1000 ligt.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van de Algemene Voorwaarden;
  2. redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van van Riel Online Services aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan van Riel Online Services toegerekend kunnen worden; of
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in de Algemene Voorwaarden.
 3. van Riel Online Services is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie
  van de Wederpartij, schade wegens door van Riel Online Services gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel vormt van de Overeenkomst en alle schade welke niet onder de directe schade in de zin
  van deze algemene voorwaarden valt.
 4. van Riel Online Services is nooit aansprakelijk voor fouten in het materiaal dat door de Wederpartij ter hand is gesteld of voor misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden
  in handelingen van de Wederpartij, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
 5. van Riel Online Services is nooit aansprakelijk voor fouten, indien de Wederpartij op een eerder moment goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle
  geen behoefte te hebben.
 6. De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen wordt mede bedongen ten behoeve van de door van Riel Online Services voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden, en van Riel Online Services is nooit aansprakelijk voor schade
  veroorzaakt door tekortkomingen van deze ingeschakelde derden.
 7. van Riel Online Services is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens van Riel Online Services, de Wederpartij
  of derden.

Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld
  of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, van Riel Online Services gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en van Riel Online Services zich
  ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is van Riel Online Services niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Wederpartij niet gerechtigd
  tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 3. Onverminderd het vorengaande is van Riel Online Services bevoegd de naam van de Wederpartij op te nemen op een lijst van relaties, welke op de website dan wel via andere uitingen naar derden wordt gepubliceerd, tenzij anders is overeengekomen.

Vrijwaring

 1. De Wederpartij vrijwaart van Riel Online Services voor zover de wet dit toelaat, ter zake van aansprakelijkheid jegens één of meer derden, welke is ontstaan uit en/of samenhangt met de uitvoering van de Overeenkomst, ongeacht of de schade door van
  Riel Online Services of door haar hulpperso(o)n(en), hulpzaken of (af)geleverde Producten c.q. Diensten is veroorzaakt of toegebracht.
 2. Daarnaast vrijwaart de Wederpartij van Riel Online Services,voor zover de wet dit toelaat, voor alle aanspraken van derden in verband met enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van deze derden.
 3. De Wederpartij is steeds verplicht alles in het werk te stellen de schade te beperken.

Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten, materialen, analyses, ontwerpen, schetsen, programmatuur, apparatuur, documentatie, adviezen, rapporten,
  (elektronische) informatie alsmede voorbereidend materiaal daarvan (gezamenlijk het “IE Materiaal”), berusten uitsluitend bij van Riel Online Services of diens licentiegevers.
 2. De Wederpartij verkrijgt uitsluitend eventuele rechten en bevoegdheden met betrekking tot het IE Materiaal die voortvloeien uit de Overeenkomst en/of die schriftelijk uitdrukkelijk worden toegekend.
 3. De Wederpartij heeft een geheimhoudingsplicht, en is gehouden om vertrouwelijk om te gaan, met betrekking tot ter beschikking gesteld IE Materiaal, gezien dit vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van van Riel Online Services of diens licentiegevers
  bevat.
 4. Het is de Wederpartij niet toegestaan enig verkregen recht of bevoegdheid met betrekking tot het IE Materiaal over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van van Riel Online Services.
 5. Het is de Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkenrechten of handelsnamen uit het IE Materiaal te verwijderen of te wijzigen, tenzij anders overeengekomen.
 6. Met inachtneming van de Algemene Voorwaarden, is de Wederpartij gerechtigd tot verbetering van fouten in het opgeleverde IE materiaal, indien dit noodzakelijk is voor het uit de aard van het IE materiaal voortvloeiende beoogde gebruik daarvan. Onder
  fouten wordt verstaan, het niet voldoen aan de op door van Riel Online Services schriftelijk kenbaar gemaakte functionele specificaties en, ingeval van maatwerkprogrammatuur, aan de uitdrukkelijk overeengekomen functionele specificaties. Van een
  fout is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd. De Wederpartij is gehouden fouten onverwijld kenbaar te maken aan van Riel Online Services.
 7. Het is van Riel Online Services toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van het IE Materiaal. Indien van Riel Online Services door middel van technische bescherming het IE Materiaal heeft beveiligd, is het de Wederpartij niet toegestaan
  deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 8. Iedere exploitatie, verveelvoudiging, gebruik of openbaarmaking door de Wederpartij van het IE Materiaal dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende rechten en bevoegdheden valt, wordt beschouwd als een schending van de intellectuele
  eigendomsrechten van van Riel Online Services.
 9. Er zal geen sprake zijn van schending van de intellectuele eigendomsrechten, indien de Wederpartij uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gekregen van van Riel Online Services voor exploitatie, verveelvoudiging, gebruik of openbaarmaking van
  het IE Materiaal dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende rechten en bevoegdheden valt. 10. van Riel Online Services draagt zorg voor reserve kopieën van e-mails, websites en databases tenzij nadrukkelijk anders vermeld op de
  websites van van Riel Online Services en/of anders overeengekomen. Echter, van Riel Online Services draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade. De reserve kopieën zijn echter
  voor eigen behoud. De Wederpartij dient belangrijke informatie tevens zelf te waarborgen.

Privacy

 1. van Riel Online Services respecteert de privacy van de Wederpartij. van Riel Online Services behandelt en verwerkt alle persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming.
  De Wederpartij stemt in met deze verwerking. Ter bescherming van de persoonsgegevens van de Wederpartij hanteert van Riel Online Services passende beveiligingsmaatregelen.
 2. van Riel Online Services gebruikt de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst of het afhandelen van een klacht.
 3. Voor meer informatie over privacy wordt verwezen naar de website van van Riel Online Services.

Vervaltermijn

Voor alle vorderingen en/of bevoegdheden die de Wederpartij jegens van Riel Online Services en/of jegens de door van Riel Online Services eventueel ingeschakelde derden heeft, geldt in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen een verjaringstermijn
van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de Wederpartij deze rechten en/of bevoegdheden jegens van Riel Online Services en/of de door van Riel Online Services eventueel ingeschakelde derden kan aanwenden.

Overdracht

 1. Het is de Wederpartij niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van van Riel Online Services te hebben verkregen rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de Overeenkomst, aan derden over te dragen.
 2. van Riel Online Services is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden.

Nawerking

De bepalingen van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of naar hun aard de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven
binden.

Overig

 1. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
 2. De administratie van van Riel Online Services geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de Wederpartij gedane aanvragen. De Wederpartij erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
 3. Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst onverminderd van kracht blijven. van Riel
  Online Services zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 4. De plaats van uitvoering van de Overeenkomst wordt geacht te zijn de plaats waar van Riel Online Services is gevestigd.

Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Alle Overeenkomsten, de Algemene Voorwaarden, en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands recht.
 2. Alle geschillen tussen van Riel Online Services en de Wederpartij, welke mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden, dan wel van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden
  beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Rotterdam.

A.J. van Riel Rotterdam B.V.