PRIVACY POLICY

Dit is de Privacy Policy van A.J. van Riel Rotterdam B.V. (hierna te noemen “van Riel Online Services“, “WIJ”, “ONS” of “ONZE”), een onderneming met adres Waalhaven N.z. 91 te Rotterdam. van Riel Online Services is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24152513. Deze Privacy Policy Legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze dienstverlening. Wij verzamelen deze gegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordering Gegevensbescherming (de “AVG”), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en andere op dit moment geldende privacywetgeving.

Onze Privacy Policy is van toepassing op iedereen die gebruik maakt van onze diensten. Door gebruik te maken van onze diensten, begrijpt u en gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacy beleid.

Wat voor gegevens verzamelen wij?

 • Wij verzamelen persoonsgegevens die u ons verstrekt. Hierbij kunt u denken aan de volgende gegevens:
  1. E-mailadres
  2. Naam
  3. Telefoonnummer
  4. Adres
  5. Betaalgegevens
  6. KvK Nummer
  7. BTW nummer
  8. Bedrijfsnaam
  9. IP-adres
 • Wij verzamelen gegevens die via onze websites verzameld worden. Zie hiervoor ook de privacy policy voor onze website.

Doeleinden verwerking gegevens

Door het gebruik van onze diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter, bijvoorbeeld door het aanmaken van een account. Het kan dan gaan om gegevens zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en betaalgegevens. van Riel Online Services verzamelt en verwerkt deze gegevens om onze diensten en producten toegankelijk te kunnen maken. Wij verzamelen tevens informatie over uw computer (zoals IP-adres en browswertype), zodat wij onze diensten kunnen verbeteren. De persoonsgegevesn worden niet aan derden verstrekt, tenzij van Riel Online Services daartoe op grond van de wet of regelgeving verplicht is.

Alle informatie die wij verzamelen gebruiken wij voor:
Het uitvoeren van onze dienstverlening en om de bedrijfsvoering te waarborgen.

Hoe wordt deze informatie gedeeld?

Wij zullen uw (persoons)gegevens niet verhuren of verkopen aan derden, tenzij u daarvoor toestemming geeft of wanneer er moet worden voldaan aan wettelijke verplichting.

Wettelijk verzoek en voorkoming schade

Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te krijgen tot uw informatie en dit te bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Wij zijn ook gerechtigd om uw informatie te bewaren en/of te delen wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om ons, u en andere te beschermen. Informatie die wij ontvangen over u kan worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of verplichjting, een onderdoek met betrekking tot onze voorwaarden, beleid of om anderzins schade te voorkomen.

Beveiliging en veiligheid

van Riel Online Services heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiliging tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Bewaartermijn

In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaart van Riel Online Services persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden. Indien u meer informatie wil over hoe lang uw specifieke persoonsgegevens bewaard blijven kunt u contact opnemen met privacy@vanriel.eu of een brief sturen aan:

A.J. van Riel Rotterdam B.V.
Waalhaven N.z. 91
3087BK, Rotterdam

Indien u bezwaar heeft op de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

van Riel Online Services kan van deze Privacy Policy aanpassen of updaten. U wordt daarom geadviseerd om dze Privacy Policy regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze Privacy Policy treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op onze website.

Contact

Indien u vragen heeft over deze Privacy Policy, kunt u contact opnemen met van Riel Online Services door een email te sturen naar privacy@vanriel.eu.